De energiecijfers van Nederland

In het Klimaatakkoord gaat het over de werking van de hele Nederlandse energievoorziening. Bekijk de energiecijfers van Nederland die in het Klimaatakkoord centraal staan.

Hoe ontwikkelt de uitstoot van broeikasgassen zich in Nederland en wat zijn de doelen uit het Klimaatakkoord?

Door het gebruik van energie stoten we broeikasgassen uit. Met klimaatbeleid proberen we de uitstoot terug te dringen. In Nederland hebben we hiervoor afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Het doel hiervan is om onze uitstoot met 49 procent te verminderen in 2030 vergeleken met 1990. Mogelijk gaat het doel binnenkort omhoog om aan te sluiten bij het opgehoogde doel van de Europese Unie, die de uitstoot met 55 procent wil verminderen in 2030. Het langetermijndoel is om onze uitstoot met 95% te hebben verminderd in 2050. Het tempo van de reductie ligt nu niet hoog genoeg om de doelen voor 2030 en 2050 te halen.

Jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in Nederland als percentage van de uitstoot in 1990 en de doelen voor het verminderen van uitstoot uit het Klimaatakkoord.
Bron: CBS, 2020

Welk aandeel in de uitstoot van broeikasgassen hebben de sectoren?

Als we de uitstoot opsplitsen naar sector, zijn de industrie en elektriciteitssector het grootst. De landbouwsector is ook goed voor een aanzienlijk deel van de uitstoot. Het grootste deel hiervan komt niet door energiegebruik, maar door uitstoot van broeikasgassen zoals methaan uit de veeteelt.

Aandeel van sectoren (volgens de sectorindeling uit het Klimaatakkoord) in de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2019.
Bron: CBS, 2020

Welk aandeel in de uitstoot hebben economische activiteiten en huishoudens in Europese landen?

De verschillen tussen landen in de bijdrage van sectoren is aanzienlijk. In Nederland is de industrie relatief omvangrijk, terwijl in Duitsland bijvoorbeeld de energiesector de grootste bijdrage levert. Per land verschilt dan ook de route om de uitstoot omlaag te brengen.

Aandeel in uitstoot van broeikasgassen naar economische activiteit en huishoudens 2019.
Bron: Eurostat, 2020

Wat is de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per hoofd van de bevolking?

Een andere manier om de uitstoot per land te vergelijken is door te kijken naar de gemiddelde uitstoot per hoofd van de bevolking. Ook daarin heeft Nederland een hoog gemiddelde dat voortkomt uit onze grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Gemiddelde uitstoot van broeikasgassen per persoon in ton CO₂-equivalent in 2018.
Bron: Eurostat, 2020

Uit welke bronnen halen we in Nederland onze energie?

Het grootste deel van onze energie halen we nog altijd uit fossiele bronnen zoals gas, olie en kolen.

Aandeel bronnen in het primaire energieverbruik in 2019.
Bron: CBS, 2020

Welk deel van de energie die we nodig hebben produceren we in Nederland zelf?

We produceren een steeds kleiner deel van de energie die we nodig hebben zelf, inmiddels minder dan de helft. Hierdoor worden we steeds afhankelijker van het buitenland.

In Nederland geproduceerde energie als deel van het primaire energieverbruik.
Bron: CBS, 2020

Hoeveel aardgas en hernieuwbare energie produceren we in Nederland zelf?

De komende 10 jaar zouden we kunnen omschrijven als een overbruggingsperiode. We produceren in Nederland zelf snel minder gas door het terugdraaien van de gaswinning in Groningen. We produceren langzaam meer hernieuwbare energie, vooral uit zon en wind. Het doel is om ons huidige aardgasverbruik te vervangen door duurzame varianten.  Er is zoals je kunt zien nog wel een kloof te overbruggen.

Jaarlijkse productie van aardgas en hernieuwbare energie in Nederland in petajoule.
Bron: CBS, 2020

Uit welke bronnen maken we elektriciteit?

Ook voor het opwekken van elektriciteit gebruiken we nog steeds vooral fossiele bronnen zoals aardgas. Het gebruik van hernieuwbare bronnen groeit wel en is nu groter dan het gebruik van kolen.

Aandeel energiebronnen voor elektriciteitsproductie in Nederland.
Bron: CBS, 2020

Uit welke bronnen maken andere Europese landen elektriciteit in vergelijking met Nederland?

In andere Europese landen zijn ze minder afhankelijk van fossiele brandstoffen voor hun elektriciteitsproductie. In Frankrijk gebruiken ze naast waterkracht bijvoorbeeld veel kernenergie en in Zweden hebben ze bijna geen fossiele brandstoffen meer nodig.

Aandeel energiebronnen voor elektriciteitsproductie in 2018.
Bron: Eurostat, 2020

Hoe is het gebruik van energie in Nederland verdeeld over verschillende toepassingen?

We gebruiken energie als brandstof om warmte te maken, om onszelf te verplaatsen en apparaten te laten werken, maar ook als grondstof om bijvoorbeeld plastics te maken of kunstmest.

Aandeel van toepassingen in het eindverbruik van energie in Nederland in 2019.
Bron: CBS, 2020

Hoe is het gebruik van energie in Nederland verdeeld over sectoren?

We kunnen ook kijken hoe het energiegebruik verdeeld is over sectoren. De industrie en het gebruik in woningen en gebouwen (gebouwde omgeving) zijn dan de grootste energiegebruikers.

Aandeel van sectoren in het eindverbruik van energie in Nederland in 2019.
Bron: CBS, 2020

Wat is het aandeel hernieuwbare energie bij andere Europese landen in vergelijking met Nederland?

In heel Europa gaan landen steeds meer hernieuwbare bronnen gebruiken om in hun eindverbruik te voorzien. Nederland loopt hierin achter op andere landen. In Zweden komt inmiddels al meer dan de helft van het eindverbruik uit hernieuwbare bronnen.

Aandeel energie van het eindverbruik uit hernieuwbare bronnen.
Bron: Eurostat, 2020

Wat veroorzaakt de uitstoot van broeikasgassen door een huishouden in Nederland?

Een huishouden veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. Deels direct door het gebruik van energie in huis – gas en elektriciteit – maar ook voor een groot deel indirect, door het kopen van spullen en voedsel.

Aandeel van consumptievormen in de uitstoot van broeikasgassen door een gemiddeld huishouden in Nederland in 2019.
Bron: Milieu Centraal, 2020

Wat is de verdeling van het energiegebruik in huis voor een gemiddeld huishouden in Nederland?

Van de energie die we in huis gebruiken, gaat het grootste deel naar verwarming. Voor een groot deel om het huis warm te stoken, voor een kleiner deel om warm water te maken.

Aandeel van toepassingen in het energiegebruik in huis van een gemiddeld huishouden in Nederland in 2019.
Bron: Milieu Centraal, 2020

Hoeveel zonnepanelen heeft een huishouden in Nederland nodig om de energie te produceren die overeenkomt met:

Om ons eigen energiegebruik duurzaam te maken kunnen we minder energie gaan gebruiken en de energie die we gebruiken uit duurzame bronnen halen. Om een beeld te geven van de hoeveelheid energie die we dan nodig hebben, kunnen we ons energiegebruik uitdrukken in het aantal zonnepanelen dat we nodig hebben om per jaar een overeenkomstige hoeveelheid energie te produceren.

Benodigde energieproductie per jaar voor verschillende toepassingen. Voor alle toepassingen is uitgegaan van het gemiddelde huidige gebruik van alle huishoudens in Nederland in 2019.
Bron: Milieu Centraal, 2020

Hoe ontwikkelt het aantal huishoudens met zonnepanelen zich?

Steeds meer huishoudens nemen zonnepanelen om een deel van hun energieverbruik zelf duurzaam op te wekken. Inmiddels gaat dit al om meer dan een miljoen huishoudens.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen x1000.
Bron: Milieu Centraal, 2020

Ontdek meer

In de toekomst gaan we steeds meer gebruik maken van duurzame energiebronnen. Benieuwd welke bouwstenen dan een rol gaan spelen?

Bekijk de bouwstenen