Klimaattafel: de energiecijfers van Nederland

In het Klimaatakkoord gaat het over de werking van de hele Nederlandse energievoorziening. Bekijk de energiecijfers van Nederland die in het Klimaatakkoord centraal staan.

Uit welke bronnen halen we in Nederland onze energie?

Van alle energiebronnen die Nederland gebruikt, bestaat het overgrote deel uit fossiele bronnen zoals gas, olie en kolen.

Aandeel bronnen in het primaire energieverbruik in 2018.
Bron: CBS, 2019.

Hoeveel aardgas en hernieuwbare energie produceren we in Nederland zelf?

We produceren in Nederland zelf steeds minder gas door het terugdraaien van de gaswinning in Groningen. We produceren langzaam meer hernieuwbare energie, vooral uit zon en wind.

Jaarlijkse productie van energie uit aardgas en van hernieuwbare energie in petajoule.
Bron: CBS, 2019.

Welk deel van de energie die we nodig hebben produceren we in Nederland zelf?

We produceren een steeds kleiner deel van de energie die we nodig hebben zelf, inmiddels nog maar de helft. Hierdoor worden we steeds afhankelijker van het buitenland.

In Nederland geproduceerde energie als deel van het primaire energieverbruik.
Bron: CBS, 2019.

Uit welke bronnen maken we in Nederland elektriciteit?

Ook voor het opwekken van elektriciteit gebruiken we nog steeds vooral fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool. Het gebruik van hernieuwbare bronnen groeit wel, door gebruik van biomassa en plaatsing van windmolens en zonnepanelen.

Aandeel energiebronnen voor elektriciteitsproductie in 2018.
Bron: CBS, 2019.

Hoeveel ruimte op zee hebben we nodig voor windmolens om net zo veel elektriciteit te maken als we nu produceren met kolen- en gascentrales?

De komende jaren produceren we steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, vooral door het bouwen van windmolens op zee.

Voor aannames zie de leeswijzer (PDF, 75 kB).
Bronnen: CBS, 2019; ECN, 2016; Ørsted, 2017; EZK, 2016.

Hoe is het gebruik van energie in Nederland verdeeld over verschillende toepassingen?

We gebruiken energie als brandstof om warmte te maken, om onszelf te verplaatsen en apparaten te laten werken, maar ook als grondstof om bijvoorbeeld plastics te maken of kunstmest.

Aandeel van toepassingen in het eindverbruik van energie in 2018.
Bron: CBS, 2019.

Hoe is het gebruik van energie in Nederland verdeeld over sectoren?

We kunnen ook kijken hoe het energiegebruik verdeeld is over sectoren. De industrie en het gebruik in woningen en gebouwen (gebouwde omgeving) zijn dan de grootste energiegebruikers

Aandeel van sectoren in het eindverbruik van energie in 2018.
Bron: CBS, 2019.

Hoe ontwikkelt de uitstoot van broeikasgassen zich in Nederland en wat zijn de doelen uit het Klimaatakkoord?

Door het gebruik van energie stoten we broeikasgassen uit. Met klimaatbeleid proberen we de uitstoot terug te dringen. Sinds 1990 is dit deels gelukt. Het tempo ligt nu niet hoog genoeg om de doelen voor 2030 en 2050 te halen.

Jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen als percentage van de uitstoot in 1990.
Bron: CBS, 2019.

Wat is in Nederland de uitstoot van broeikasgassen per sector?

Als we de uitstoot opsplitsen naar sector, zijn de industrie en elektriciteitssector het grootst. De landbouwsector is ook goed voor een aanzienlijk deel van de uitstoot. Het grootste deel hiervan komt niet door energiegebruik, maar door uitstoot van broeikasgassen zoals methaan.

Aandeel van sectoren (volgens indeling van klimaattafels uit het Klimaatakkoord) in de totale uitstoot van broeikasgassen in 2018.
Bron: CBS, 2019.

Wat is het ruimtebeslag van duurzame bronnen voor een hoeveelheid energie die overeenkomt met het aardgasgebruik van 1,5 miljoen huishoudens?

Voor elke sector is de vraag hoe we fossiele energie – zoals het gebruik van aardgas in onze huizen – kunnen vervangen door duurzame energie. In het klimaatakkoord hebben we afgesproken voor 2030 1,5 miljoen huishoudens ‘van het aardgas’ af te halen.

In het Klimaatakkoord is het doel om vóór 2030 1,5 miljoen huizen zonder aardgas te verwarmen.
Voor aannames zie de leeswijzer (PDF, 75 kB).
Bronnen: CBS, 2019; TNO, 2019; ECN, 2016; Ørsted, 2017; EZK, 2016, 2019.

Ontdek nog meer cijfers

Dat waren de energiecijfers van Nederland. Meer weten over het energiegebruik en de CO₂-uitstoot van Nederlandse huishoudens?

Bekijk de cijfers van een huishouden